Articles etiquetats amb: seguretat social

13 Febrer 2018

Bases de cotització 2018. SMI.

Posted in Laborals

1. Bases de cotització de la Seguretat Social.

Règim General de la Seguretat Social.

Base màxima i mínima de cotització:

1. El topall màxim de la base de cotització al Règim General serà, a partir d'1 de gener de 2018, de 3.751,20 euros mensuals.

2. El topall mínim de cotització per a les contingències d'accident de treball i malaltia professional serà equivalent al salari mínim interprofessional vigent a cada moment, incrementat pel prorrateig de les percepcions de venciment superior al mensual que percebi el treballador, sense que pugui ser inferior a 858,60 euros mensuals.

Durant l'any 2018, la cotització al Règim General per contingències estarà limitada per a cada grup de categories professionals per les bases mínimes i màximes següents:

07 Desembre 2016

Bases màximes de cotització a la Seguretat Social per al 2017

Posted in Assegurances, Laborals, Fiscal-Comptable, Advocats

Segons l'establert en el Decret-Llei 3/2016, de 2 de desembre, les quanties del topall màxim de la base de cotització a la Seguretat Social en aquells règims que ho tinguin establert i de les bases màximes de cotització aplicables en cadascun d'ells s'incrementaran, a partir de l'1 de gener de 2017, en un 3 per cent respecte a les vigents l'any 2016.

 

19 Setembre 2016

Nou sistema de liquidació de quotes de la Seguretat Social

Posted in Laborals

La Tresoreria de la Seguretat Social ha començat a enviar als nostres clients notificacions telemàtiques referents a la incorporació al nou sistema de liquidació de les quotes de la Seguretat Social; el Sistema de Liquidació Directa .

La incorporació al nou sistema de liquidació suposarà per nosaltres, la Gestoria, una adaptació al nou sistema a l’hora de liquidar les quotes de la Seguretat Social, però NO suposa cap obligació diferent pels nostres clients ni cap canvi en el tractament de les dades entre nosaltres (la Gestoria) i el nostre client.

14 Desembre 2015

Nova regulació de les altes i les baixes mèdiques

Posted in Laborals

L'1 de desembre va entrar en vigor l'Ordre ESS/1187/2015 de 15 de juny, pel qual es desenvolupa el Reial Decret 625/2014 pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal en els 365 primers dies de la seva durada.

Una de les principals novetats d'aquest nou sistema és que els metges que donin la baixa a un treballador hauran de detallar en el mateix comunicat de baixa la durada estimada del procés. Els facultatius podran usar com a referència les taules de durada òptima de la baixa de diferents patologies que s'han anat elaborant amb les estadístiques i els estudis dels últims anys. 

30 Octubre 2015

AUTÒNOMS. Reduccions i bonificacions a la Seguretat Social.

Posted in Laborals, Fiscal-Comptable

1. Autònoms que causin alta inicial o que no hagin estat en situació d'alta en els 5 anys immediatament anteriors.

A. Primers 6 mesos.

a. Si opten per base mínima. 

50 euros mensuals.

b. Si opten per base superior a la mínima. 

Reducció del 80% de la quota resultant de la base mínima de cotització.


[12 3 4 5  >>