Articles etiquetats amb: impost donacions

23 Octubre 2013

La donació de participacions de l’empresa familiar.

Posted in Fiscal-Comptable, Advocats

Requisits per gaudir de bonificacions en la transmissió de participacions de l’empresa familiar.

En les transmissions gratuïtes entre persones vives (donacions), per l’adquisició de participacions de empreses familiars, per part del cònjuge, descendent, ascendent, adoptat, adoptant o col·lateral fins al tercer grau, es pot aplicar una reducció del 95% del valor corresponent de la base imposable de l’Impost de Donacions, sempre que: 

 

10 Juny 2013

La Generalitat modificarà l’Impost de successions i donacions en els propers dies.

Posted in Fiscal-Comptable, Advocats

Seria convenient fer un estudi sobre la situació del patrimoni familiar per conèixer o preveure situacions futures. Podria ser més interessant fer una donació amb l’actual Llei que fer-ho a través de Successions (per causa de mort) amb la Llei modificada.

16 Maig 2013

Impost de Successions i Donacions. Herències.

Posted in Advocats

L’Impost de Succesions a Catalunya; Base imposable, tipus, reduccions i bonificacions.

L'impost sobre successions i donacions és un tribut directe de caràcter personal que grava l'increment de patrimoni de les persones físiques derivat de la recepció d'una herència, de l'acceptació d'una donació o de la percepció d'una quantitat provinent d'una assegurança de vida.

20 Març 2013

Els impostos i despeses a pagar en una donació.

Posted in Advocats

Fer una donació no resulta gratis per ningú.

Habitatge-bcn1-300x200Donar un bé no resulta gratis , ni per qui dóna, ni per qui el rep; al contrari, pot resultar molt onerós. Abans de fer donació d’una casa o un pis a un fill és molt convenient assessorar-se perquè en lloc d’una ajuda, no suposi per a tots dos, donant i donatari, un seriós problema econòmic.

24 Juliol 2012

La donació d'immobles, diners, accions o altres bens mobles a Catalunya.

Posted in Fiscal-Comptable, Advocats

L’Impost sobre Successions i Donacions grava les adquisicions per persones físiques derivades de qualsevol negoci jurídic realitzat entre persones vives a títol gratuït (les donacions). Són subjectes passius de l’impost i venen obligats al seu pagament les persones que han estat afavorides per l’operació. Constitueix la base imposable el valor net dels béns i drets …

[12  >>