Articles etiquetats amb: declaracio fiscal

04 abril 2017

Obligacions tributàries del mes d'abril

Posted in Fiscal-Comptable

Declaracions del primer trimestre

A continuació li recordem les declaracions tributàries a presentar durant els propers dies;

Fins al 13 d’abril*:

(*Al caure en plena Setmana Santa hem de tenir en compte que s’haurà de presentar el dia 13 d’abril)

S’ha de presentar la liquidació del 1er trimestre de:

15 Març 2017

Declaració de béns i drets situats a l’estranger. Model 720.

Posted in Fiscal-Comptable, Advocats

Abans del 31 de març.

La Llei 7/2012 va establir l'obligació, de periodicitat anual, de presentar una declaració informativa comprensiva dels béns i drets situats a l'estranger; model 720. La primera declaració es va presentar a l'abril de 2013 i des de llavors, anualment, s’ha de seguir presentant durant el mes de març.

Amb la declaració del model 720 ha de subministrar-se a l’AEAT informació sobre els següents béns i drets situats a l'estranger:

07 abril 2016

Obligacions tributàries del mes d’abril.

Posted in Laborals, Fiscal-Comptable, Advocats

Declaracions del primer trimestre

A continuació li recordem les declaracions tributàries a presentar durant els propers dies;

Fins al 15 d’abril:

S’ha de presentar la liquidació del 1er trimestre de:

  • Retencions i ingressos a compte dels rendiments del treball i de les activitats econòmiques dels mòduls (model 111).

11 Febrer 2016

El Model 347 i el Model 184 s’han de presentar durant el mes de febrer.

Posted in Fiscal-Comptable

El Model 347 és la declaració anual informativa d'operacions amb terceres persones.

Els empresaris i professionals estan obligats a la presentació del Model 347 sempre que hagin realitzat operacions amb tercers per import superior a 3.005,06 euros durant l'any natural, computant de forma separada els lliuraments i les adquisicions de béns i serveis.  El termini de presentació comença el dia 1 de febrer i finalitza el dia 29 de febrer.

06 Maig 2015

Declaració de patrimoni 2014

Posted in Fiscal-Comptable

Els contribuents amb un patrimoni net major a 500.000 euros han de presentar la declaració de Patrimoni. S’entén per patrimoni net el conjunt de bens i drets del que sigui titular la persona amb la deducció de les càrregues i gravàmens que disminueixi el seu valor, com deutes i obligacions.

 

[12 3 4  >>