09 Novembre 2017

Deduïbilitat de les despeses de determinats béns d'inversió parcialment afectes a l'activitat dels autònoms i de les despeses de manutenció

Posted in Laborals, Fiscal-Comptable

Impost sobre la Renda: Autònoms

La Llei 6/2017, de 24 d'octubre, de reformes urgents del treball autònom, intenta clarificar la fiscalitat en l'Impost sobre la Renda, dels treballadors autònoms que determinen la seva base imposable en estimació directa, en relació a les despeses de subministraments de l'habitatge parcialment afecta a l'activitat i de les despeses de manutenció.

El que ens diu aquesta reforma és que seran deduïbles les despeses de subministraments (aigua, gas, electricitat, telefonia i internet) en el percentatge que resulti d'aplicar el 30 per cent a la proporció existent entre els metres quadrats de l'habitatge destinat a l'activitat respecte a la seva superfície total, excepte que es provi un percentatge superior o inferior. És a dir, si està afecte un 20% de l'habitatge, seran deduïbles el 6% (30% * 20%) de les despeses en subministraments acreditades.

També, per consultes anteriors, sabem que seran deduïbles en la proporció que es pugui acreditar, les despeses vinculades amb el propi habitatge: IBI, amortització, comunitat de propietaris, assegurança, etc.

Pel que fa a un cotxe, només serà deduïble en l'Impost sobre la Renda, sempre que s'acrediti utilització exclusiva del vehicle per l'activitat. Si es fa servir el vehicle per fins particulars no seran deduïble ni l'amortització del cotxe ni les despeses d'aquest.

Les despeses de manutenció.                                                          

En relació a les despeses de manutenció, la llei 6/2017 ens diu que tindran la consideració de despesa deduïble per l'autònom, les depeses de manutenció del propi autònom, sempre que es produeixin en establiments de restauració i hostaleria i s'abonin utilitzant qualsevol mitjà electrònic de pagament, amb els límits següents:

- Quan s'hagi pernoctat en un municipi diferent del lloc de treball habitual i del que constitueixi la residència del perceptor, les següents:

  • Per despeses d'estada, els imports que es justifiquin.
  • Per despeses de manutenció,
  • 53,34 euros diaris, si corresponen a desplaçament dins del territori espanyol, o
  • 91,35 euros diaris, si corresponen a desplaçaments a territori estranger.


- Quan no s'hagi pernoctat en un municipi diferent del lloc de treball habitual i del que constitueixi la residència del perceptor, les assignacions per a despeses de manutenció que no excedeixin els

  • 26,67 euros per desplaçament dins del territori espanyol, o
  • 48,08 euros per desplaçament a l'estranger.

 QUADRE RESUM DE LA DEDUÏBILITAT DE LES DESPESES. icono pdf

 

 

Comentaris (0)

Deixi un comentari

Estàs comentant com a convidat.