24 Febrer 2012

Reforma Laboral 2012. Acomiadament improcedent; 33 dies per any?

Posted in Laborals, Advocats

Per una informació més global de la Reforma Laboral 2012. Entreu al Post: La reforma laboral 2012. Aspectes més destacats.

Reforma Laboral 2012. Acomiadament improcedent; 33 dies per any?

Després de la Reforma Laboral els apartats 1 i 2 de l’article 56 de l’Estatut dels Treballadors (ET), el qual regula la indemnització en el cas d’acomiadaments declarats improcedents, queden redactats de la manera següent:

1. Quan l’acomiadament sigui declarat improcedent, l’empresari, en el termini de cinc dies des de la notificació de la sentència, pot optar entre la readmissió del treballador o l’abonament d’una indemnització equivalent a trenta-tres dies de salari per any de servei, prorratejant  per mesos els períodes de temps inferiors a un any, fins a un màxim de 24 mensualitats.

L’abonament de la indemnització determinarà l’extinció del contracte de treball, que s’entendrà produïda en la data del cessament efectiu en el treball.

2. En cas que s’opti per la readmissió, el treballador té dret als salaris de tramitació. Aquests equivaldran a una quantitat igual a la suma dels salaris deixats de percebre des de la data d’acomiadament fins la notificació de la sentència que declari la improcedència o fins que hagi trobat una altra feina, si aquesta col·locació és anterior a la sentència i es provés per l’empresari el que ha percebut, per al seu descompte dels salaris de tramitació.

Primeres conclusions:

 • A partir de la reforma, la indemnització per acomiadament que sigui declarat improcedent serà de 33 dies per any treballat, amb un màxim de 24 mensualitats.
 • S’eliminen els salaris de tramitació excepte per a supòsits de readmissió o nul·litat, abaratint substancialment els costos de l’acomiadament, especialment en els acomiadaments de treballadors amb poca antiguitat.
 • L’acomiadament exprés, això és,  acomiadar i reconèixer l’improcedència dipositant la indemnització al jutjat, queda eliminat. Aquest tipus d’acomiadament s’utilitzava per evitar el pagament dels salaris de tramitació. En suprimir-se aquests, conseqüentment, queda eliminat l’acomiadament exprés.

Segueix vigent la indemnització de 45 dies per any.

La Disposició Transitòria 5 del Reial Decret Llei 3/2012 estableix que;

La indemnització per acomiadament improcedent dels contractes formalitzats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Reial Decret Llei es calcularà a raó de 45 dies de salari per any de servei pel temps de prestació de serveis anterior a la data d’entrada en vigor i a raó de 33 dies de salari per any de servei pel temps de prestació de serveis posterior.

L’import indemnitzatori resultant no podrà ser superior a 720 dies de salari, llevat que del càlcul de la indemnització pel període anterior a l’entrada en vigor d’aquest Reial Decret Llei resulta un número de dies superior, cas en que s’aplicarà aquest com import indemnitzatori màxim, sense que aquest import pugui ser superior a 42 mensualitats, en cap cas.

Per als contractes antics la nova indemnització de 33 dies per any només és aplicable per al període de treball que es realitzi a partir de l’aprovació d’aquesta norma.

El temps de prestació de serveis anterior a 12 de febrer (entrada en vigor de la Reforma) es calcularà a raó de 45 dies per any de servei, amb el límit màxim de 42 mensualitats.

No obstant si el límit màxim de dies en el moment de l’entrada en vigor de la reforma (12 de febrer) és igual o superior a 720 dies, aquest serà el nombre màxim de dies d’indemnització que cobrarà el treballador, encara que segueixi treballant durant molts anys més en aquesta empresa.

Els treballadors amb una antiguitat superior a 16 anys o més el referit dia 12 de febrer tindran limitat el nombre de dies d’indemnització durant la resta del seu contracte laboral en l’empresa pel número de dies resultants de calcular la indemnització el referit 12 de febrer, dia d’entrada en vigor del RDL 3/2012.

SUPÒSITS PRÀCTICS.

 • 1. Una persona que sigui contractada avui i sigui acomiadat d’aquí a cinc anys i el seu acomiadament sigui declarat improcedent;
  • La indemnització serà de 33 dies per 5 anys; 165 dies de salari.
 • 2. Una persona amb una antiguitat de 28 anys a l’empresa a dia d’avui cobrara quan sigui acomiadat el límit màxim de 42 mensualitats (1260 dies). Sigui acomiadat avui o ho sigui d’aquí a 5 anys.
 • 3. Una persona que avui tingui una antiguitat de 25 anys, encara que sigui acomiadat avui o sigui acomiadat d’aquí a cinc anys de l’empresa (i l’acomiadament sigui improcedent) cobrarà com a indemnització 1.125 dies de salari.
 • 4. Una persona amb 16 anys d’antiguitat a l’empresa avui, si fos acomiadat  avui cobraria 720 dies de salari.
  • Si fos acomiadat d’aquí a 5 anys, la seva indemnització seria igualment de 720 dies de salari.
  • Això és així perquè la indemnització pel període anterior a la reforma arriba al límit de 720 dies de salari. Pel període posterior a la reforma no es poden generar més dies que aquests 720 dies fixats com a límit màxim.
 • 5. Una persona que avui tingui 10 anys d’antiguitat i sigui acomiadat d’aquí a cinc anys, la seva indemnització s’ha de calcular en dues parts: Fins el dia d’entrada en vigor de la Reforma Laboral a raó de 45 dies per any treballat i el període següent a raó de 33 dies per any. Així.
  • Va ser contractat el febrer de 2002 i (fem futurologia, i diem que) és acomiadat al febrer de 2017.
   • De febrer de 2002 a febrer 2012 (entrada en vigor de la Reforma);
    • 45 dies per 10 anys treballats: 450 dies de salari com a indemnització.
   • De febrer 2012 a febrer 2017
    • 33 dies per 5 anys treballats: 165 dies de salari com a indemnització.
  • Total indemnització 450 + 165 = 615 dies de salari.

Comentaris (0)

Deixi un comentari

Estàs comentant com a convidat.