16 Maig 2013

Impost de Successions i Donacions. Herències.

Posted in Advocats

L’Impost de Succesions a Catalunya; Base imposable, tipus, reduccions i bonificacions.

L'impost sobre successions i donacions és un tribut directe de caràcter personal que grava l'increment de patrimoni de les persones físiques derivat de la recepció d'una herència, de l'acceptació d'una donació o de la percepció d'una quantitat provinent d'una assegurança de vida.

Herències.

Els béns i drets adquirits per causa de mort en una herència estan subjectes a l'Impost sobre Succesions i Donacions.

La base imposable està composta pel valor real dels béns i drets adquirits per causa de mort, amb deducció de les càrregues, despeses i deutes que estableix la norma.

La base liquidable s'obté de resultes d'aplicar a la base imposable les reduccions que estableix la Llei.

Reduccions.

 • La reducció per parentiu.

 En les adquisicions per causa de mort, s'aplica la reducció que correspongui, d'entre les següents, per raó del grau de parentiu entre l'adquirent i el causant:

 a) Grup I (adquisicions per descendents menors de vint-i-un anys): 275.000 euros, més 33.000 euros per cada any de menys de vint-i-un que tingui el causahavent, fins a un límit de 539.000 euros.

 b) Grup II (adquisicions per descendents de vint-i-un anys o més, cònjuges i ascendents):

- Cònjuge: 500.000 euros.

- Fill: 275.000 euros.

- Resta de descendents: 150.000 euros.

- Ascendents: 100.000 euros.

 c) Grup III (adquisicions per col·laterals de segon i tercer grau i per ascendents i descendents per afinitat): 50.000 euros.

 d) Grup IV (adquisicions per col·laterals de quart grau o de graus més distants i per estranys): no s'aplica cap reducció per raó de parentiu.

 

Altres reduccions que es poden aplicar sobre la base liquidable de l’Impost.

 

 • Reducció per discapacitat.
 • Reducció per assegurances.
 • Reducció per l'adquisició de béns i drets afectes a una activitat econòmica
 • Reducció per l'adquisició de participacions en entitats
 • Reducció per l'adquisició de l'habitatge habitual del causant
 • Reducció per l'adquisició de determinades finques rústiques de dedicació forestal
 • Reducció per l'adquisició de béns del patrimoni cultural
 • Reducció per sobreimposició decennal.
 • Reducció per a persones grans majors de 75 anys.
 • Reducció per adquisició de participacions per persones amb vincles laborals
 • Reducció per béns utilitzats en l'explotació agrària del causahavent
 • Reducció per béns del patrimoni natural
 • Reducció addicional.

 

Quota.

La quota íntegra de l'impost sobre successions i donacions s'obté de resultes d'aplicar a la base liquidable l'escala següent:

Base liquidable

fins a (euros)

Quota integra

(euros)

Resta base liquidable

(fins a euros)

Tipus (%)

0,00

0,00

50.000,00

7

50.000,00

3.500,00

150.000,00

11

150.000,00

14.500,00

400.000,00

17

400.000,00

57.000,00

800.000,00

24

800.000,00

153.000,00

En endavant

32

 

 

 

 

 

 

 

 

La quota tributària de l'impost sobre successions i donacions s'obté de resultes d'aplicar a la quota íntegra el coeficient multiplicador que correspongui, d'entre els que s'indiquen a continuació, en funció del grup a què pertanyi el contribuent, per raó del seu grau de parentiu amb el transmitent: 

Grau de parentiu

Grups I i II (Descendents, cònjuges i ascendents)

Grup III

(per col·laterals de segon i tercer grau i per ascendents i descendents per afinitat

Grup IV

(col·laterals de quart grau o de graus més distants i per estranys)

1

1,5882

2

 

Bonificació de la quota tributària

Els descendents, cònjuges i ascendents es poden aplicar una bonificació del 99% de la quota tributària de l'Impost . 

Nota a 7 de juny de 2013; S'ha de tenir en compte que en les últimes setmanes es dona per fet que la Generalitat suprimirà o si més no, variarà aquesta bonificació. Això comportarà que a Catalunya es torni a pagar per les herències entre pares i fills. 

 

Obligacions formals. 

Els contribuents estan obligats a presentar i subscriure la declaració de l’impost sobre successions i donacions, en el termini de sis mesos, comptats des del dia de la mort del causant o des d’aquell en què sigui ferma la declaració de mort.

 

Comentaris (0)

Deixi un comentari

Estàs comentant com a convidat.