11 Novembre 2016

LA INVERSIÓ DEL SUBJECTE PASSIU EN EL LLIURAMENT DE MÒBILS, TABLETS, PORTÀTILS I CONSOLES.

Posted in Fiscal-Comptable

S'HA DE COMUNICAR LA CONDICIÓ DE REVENEDOR A HISENDA ABANS DEL 30 DE NOVEMBRE.

La Llei d’IVA estableix la "regla d'inversió del subjecte passiu" al lliurament de telèfons mòbils, consoles de videojocs, ordinadors portàtils i tabletes digitals, quan;

-       El destinatari sigui un empresari revenedor o

-       L'import de l'operació excedeixi de 10.000 euros (IVA exclòs).

Els destinataris de les operacions, si s’escau, hauran de comunicar expressament i fefaentment a l'empresari o professional que realitzi el lliurament, les següents circumstàncies:

11 Novembre 2016

RÈGIM ESPECIAL DE DEVOLUCIÓ MENSUAL D’IVA PEL 2017

Posted in Fiscal-Comptable

El 30 de novembre finalitza el termini per sol·licitar l’alta al règim

La inscripció en el Registre de devolució mensual d’IVA és un procediment opcional que pot ser aplicat per tots els subjectes passius. El període de declaració i liquidació dels subjectes passius que optin per aquest procediment és mensual, independentment del seu volum d’operacions. 

17 Octubre 2016

Les Comunitats de Propietaris i les Comunitats de Bens rebran de forma telemàtica les notificacions d’Hisenda.

Posted in Assegurances, Laborals, Fiscal-Comptable, Advocats

Totes hauran de disposar de certificat digital.

El 2 d’octubre va entrar en vigor la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Aquesta Llei obliga, entre d’altres, a les persones jurídiques i a les entitats sense personalitat jurídica a relacionar-se electrònicament amb les administracions publiques.

04 Octubre 2016

OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES DEL MES D’OCTUBRE.

Posted in Laborals, Fiscal-Comptable

Abans del 15 d’octubre, s’hauran de presentar, les següents declaracions tributàries corresponents al 3er trimestre;

  • Retencions i ingressos a compte dels rendiments del treball i de les activitats econòmiques dels mòduls. 
  • Retencions sobre el capital mobiliari. 
  • Retencions sobre els arrendaments d’immobles urbans. És necessari ens comuniquin l’import de les retencions practicades durant aquest trimestre, tenint en compte les actualitzacions de renda respecte el trimestre anterior. 

26 Setembre 2016

La Sentència del TJUE sobre el dret a la indemnització dels treballadors interins.

Posted in Laborals

La Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 14 de setembre de 2016, declara contrari al dret de la Unió Europea la norma espanyola que nega la indemnització per als treballadors interins en finalitzar el seu contracte. El TJUE considera que existeix una discriminació respecte els treballadors interins tenint en compte que no concorre cap raó objectiva que justifiqui el diferent tractament que suposa deixar-los sense indemnització quan s'extingeix el seu contracte. 

<<  1 2 3 4 [56 7 8 9  >>