07 Desembre 2016

Bases màximes de cotització a la Seguretat Social per al 2017

Posted in Assegurances, Laborals, Fiscal-Comptable, Advocats

Segons l'establert en el Decret-Llei 3/2016, de 2 de desembre, les quanties del topall màxim de la base de cotització a la Seguretat Social en aquells règims que ho tinguin establert i de les bases màximes de cotització aplicables en cadascun d'ells s'incrementaran, a partir de l'1 de gener de 2017, en un 3 per cent respecte a les vigents l'any 2016.

 

02 Desembre 2016

TRIBUTACIÓ DELS IMMOBLES URBANS PROPIETAT DE NO RESIDENTS PERSONES FÍSIQUES

Posted in Fiscal-Comptable, Advocats

Immobles d’ús propi

Com cada any, i abans d’acabar el mes de desembre, les persones físiques no residents propietaris d’un immoble urbà no arrendat a tercers durant l’any 2015, hauran de declarar, per imputació de rendes, l’Impost sobre la Renda de No Residents.

01 Desembre 2016

Béns i drets situats a l’estranger, el Model 720 i l’intercanvi d’informació amb Andorra

Posted in Fiscal-Comptable

Per diversos motius, aquest últim trimestre del 2016 tornem a parlar dels Béns i Drets situats a l’estranger per contribuents residents a Espanya.

Primer, perquè l’Agència Tributària ha enviat una carta de data 21 de novembre de 2016 a tots els contribuents que l’any 2012 van acollir-se a la regularització fiscal dels seus béns i drets no declarats amb la presentació del model 750. En aquesta carta s’explica que l’AEAT farà un seguiment a totes aquestes persones per la correcta presentació del model 720 “Declaración de Bienes y Derechos en el Extranjero”, recordant que 

30 Novembre 2016

Festes laborals a Catalunya pel 2017

Posted in Vehícles, Assegurances, Laborals, Fiscal-Comptable, Advocats

L’any 2017 inclourà 13 festes d’àmbit català, a les quals els ajuntaments podran afegir-hi dues festes locals. Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2017 les següents:

14 Novembre 2016

Opció pel sistema d'ingrés de l'IVA d'importació diferit abans del 30 de novembre

Posted in Fiscal-Comptable

Arran de la modificació operada en la Llei de l'IVA per la Llei 28/2014 es va incloure la possibilitat que, sota certs requisits, les quotes de l’IVA a la importació s'ingressessin a la declaració-liquidació corresponent al període en què es rebi el document en el qual consti la liquidació practicada per l'Administració.

Aquest sistema d'ingrés de l'IVA d'importació NO és substitutiu del que venia existint fins a 1 de gener de 2015. A partir de 2015, alguns operadors van passar a realitzar pagaments directes de l'IVA d'importació a la duana (mitjançant la carta de pagament 031) i uns altres van passar a ingressar-ho en el seu model d'autoliquidació. Coexisteixen per tant els dos sistemes d'ingrés. 

<<  1 2 3 [45 6 7 8  >>