27 Setembre 2017

NOVA OBLIGACIÓ: DECLARACIÓ INFORMATIVA D’OPERACIONS VINCULADES

Posted in Fiscal-Comptable

Per a tots els subjectes passius de l’impost sobre societats. Model 232

El passat dia 30 d’agost (amb efectes 1 de gener de 2016) es va publicar en el BOE l’Ordre que aprova el model de la nova declaració informativa en relació a les operacions vinculades.

Què són operacions vinculades? Les realitzades entre les següents persones:

-       Una entitat i els seus socis amb una participació igual o superior al 25%.

-       Una entitat i consellers o administradors.

-       Una entitat i els cònjuges o persones amb relació de parentiu fins a tercer grau (pares, fills, néts, avis, germans, tiets, cunyats i nebots) de socis, consellers o administradors.

-       Dues entitats d’un mateix grup.

-       Una entitat i els consellers o administradors d’una altra entitat del mateix grup.

-       Una entitat i una altra participada indirectament en el 25% del capital social

-     Dues entitats en les quals els mateixos socis, cònjuges o persones amb relació de parentesc fins a tercer grau (pares, fills, néts, avis, germans, tiets, cunyats i nebots), participin directa o indirectament en almenys el 25% del capital social.

-       Una entitat resident a territori espanyol i els seus establiments permanents a l’estranger.

Quines operacions s’han de declarar? 

20 Setembre 2017

LA DONACIÓ D’ IMMOBLES, DINERS, ACCIONS O ALTRES BENS MOBLES A CATALUNYA.

Posted in Advocats

L’Impost sobre Successions i Donacions grava les adquisicions per persones físiques derivades de qualsevol negoci jurídic realitzat entre persones vives a títol gratuït (les donacions).

Són subjectes passius de l’impost i venen obligats al seu pagament les persones que han estat afavorides per l’operació.

Constitueix la base imposable el valor net dels béns i drets adquirits; o sigui el seu valor real minorat en l’import de les càrregues i deutes deduïbles.

El termini per declarar la donació i liquidar l’Impost sobre successions i donacions es d’un mes a comptar des de la data de l’acte o contracte.

03 Juliol 2017

Obligacions tributàries i mercantils del mes de juliol

Posted in Fiscal-Comptable

Durant aquest mes de juliol, abans de les dates assenyalades, s'hauran de presentar les següents declaracions tributàries: 

14 juliol. Liquidació 2n trimestre de:

  • Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball i de les activitats econòmiques dels mòduls.
  • Retencions sobre el capital mobiliari.
  • Retencions sobre els arrendaments d'immobles urbans. Cal ens comuniquin l'import de les retencions practicades durant aquest trimestre, tenint en compte les actualitzacions de renda respecte al trimestre anterior. 
  • Pagaments fraccionats de les activitats empresarials i professionals (estimació objectiva i directe).
  • IVA. (Impost sobre el Valor Afegit). 
  • Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries. 

14 Juny 2017

Deixa de ser obligatori el registre diari de la jornada dels treballadors a temps complet

Posted in Laborals

El registre de jornada segueix sent obligatori en alguns casos.

La polèmica sobre si les empreses estan o no obligades a registrar diàriament la jornada dels seus treballadors podria haver arribat a la seva fi. La conclusió és que no estan obligades al registre diari de jornada quan es tracta de treballadors a temps complet. Així ho acaba d'admetre la Inspecció de Treball, després de dues sentències del Tribunal Suprem en aquest sentit.

03 Juny 2017

Despeses d'hipoteca. A qui li correspon pagar l'impost de AJD.

Posted in Advocats

No totes les despeses van a càrrec del banc.

A qui li correspon pagar les despeses de constitució d'hipoteca? Al client tal com reflecteixen les pròpies condicions de la majoria de préstecs hipotecaris, o a l'entitat de crèdit com a conseqüència de la declaració pels tribunals de la nul·litat d'aquestes clàusules?

Van sorgint sentències que s'inclinen per considerar nul·les les clàusules que declaren que totes les despeses són a càrrec del prestatari (qui demana un préstec). Per tant sembla que en la majoria dels casos les despeses de Notaria, Registre i Gestoria haurà d'abonar-los l'entitat de crèdit o almenys part d'aquestes, reemborsant al client el cobrat en excés en el seu moment.

I l'impost d'Actes Jurídics Documentats (AJD)? 

<<  1 2 [34 5 6 7  >>