20 Setembre 2017

LA DONACIÓ D’ IMMOBLES, DINERS, ACCIONS O ALTRES BENS MOBLES A CATALUNYA.

Posted in Advocats

L’Impost sobre Successions i Donacions grava les adquisicions per persones físiques derivades de qualsevol negoci jurídic realitzat entre persones vives a títol gratuït (les donacions).

Són subjectes passius de l’impost i venen obligats al seu pagament les persones que han estat afavorides per l’operació.

Constitueix la base imposable el valor net dels béns i drets adquirits; o sigui el seu valor real minorat en l’import de les càrregues i deutes deduïbles.

El termini per declarar la donació i liquidar l’Impost sobre successions i donacions es d’un mes a comptar des de la data de l’acte o contracte.

03 Juliol 2017

Obligacions tributàries i mercantils del mes de juliol

Posted in Fiscal-Comptable

Durant aquest mes de juliol, abans de les dates assenyalades, s'hauran de presentar les següents declaracions tributàries: 

14 juliol. Liquidació 2n trimestre de:

  • Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball i de les activitats econòmiques dels mòduls.
  • Retencions sobre el capital mobiliari.
  • Retencions sobre els arrendaments d'immobles urbans. Cal ens comuniquin l'import de les retencions practicades durant aquest trimestre, tenint en compte les actualitzacions de renda respecte al trimestre anterior. 
  • Pagaments fraccionats de les activitats empresarials i professionals (estimació objectiva i directe).
  • IVA. (Impost sobre el Valor Afegit). 
  • Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries. 

14 Juny 2017

Deixa de ser obligatori el registre diari de la jornada dels treballadors a temps complet

Posted in Laborals

El registre de jornada segueix sent obligatori en alguns casos.

La polèmica sobre si les empreses estan o no obligades a registrar diàriament la jornada dels seus treballadors podria haver arribat a la seva fi. La conclusió és que no estan obligades al registre diari de jornada quan es tracta de treballadors a temps complet. Així ho acaba d'admetre la Inspecció de Treball, després de dues sentències del Tribunal Suprem en aquest sentit.

03 Juny 2017

Despeses d'hipoteca. A qui li correspon pagar l'impost de AJD.

Posted in Advocats

No totes les despeses van a càrrec del banc.

A qui li correspon pagar les despeses de constitució d'hipoteca? Al client tal com reflecteixen les pròpies condicions de la majoria de préstecs hipotecaris, o a l'entitat de crèdit com a conseqüència de la declaració pels tribunals de la nul·litat d'aquestes clàusules?

Van sorgint sentències que s'inclinen per considerar nul·les les clàusules que declaren que totes les despeses són a càrrec del prestatari (qui demana un préstec). Per tant sembla que en la majoria dels casos les despeses de Notaria, Registre i Gestoria haurà d'abonar-los l'entitat de crèdit o almenys part d'aquestes, reemborsant al client el cobrat en excés en el seu moment.

I l'impost d'Actes Jurídics Documentats (AJD)? 

24 Maig 2017

El SII. Subministrament Immediat d’Informació del IVA.

Posted in Fiscal-Comptable

L’AEAT ha preparat un document explicatiu sobre el nou sistema de gestió de l’IVA, basat en el Subministrament Immediat d’Informació (SII) per les grans empreses i per aquelles inscrites voluntàriament en el règim especial de devolució mensual. És un document tècnic i pràctic que permet conèixer com s'haurà de confeccionar el model SII (Suministro Inmediato de Información) a partir del 1 de juliol.

Feu click aquí per llegir el document.

 

[12 3 4 5  >>